นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Imperial Deals (https://deals.imperialhotels.com/) โดยบริษัท บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด ขอขอบคุณที่คุณแวะมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ ขอความร่วมมือให้ลูกค้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์ https://deals.imperialhotels.com/

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อทำการซื้อสินค้า และจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การที่ผู้ซื้อใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เมื่อลูกค้าค้นพบเงื่อนไขในการบริการหรือการชำระเงินที่ไม่สามารถยอมรับได้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้รวมทั้งสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนตัวโดยเกี่ยวข้องกับบริการที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ แต่ผู้ซื้อตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงภัยของผู้ซื้อเองทั้งสิ้นและบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อผู้ซื้อ สำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ผู้ซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อ บังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัทที่จะให้ความร่วม มือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ ผู้ซื้อและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการของผู้ซื้อไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว)โดยไม่ต้องมี ความรับผิดต่อผู้ซื้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา

ข้อมูลของผู้ซื้อ

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ บริษัทจะใช้เพื่อประโยชน์แก่คุณ เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่
           1) เพื่อที่จะปรับปรุงการบริการลูกค้า ข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบริการและความช่วยเหลือของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
           2) เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร อีเมล์ที่คุณให้ในการสั่งซื้อ จะถูกใช้ในการส่งข้อมูลหรือการอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ทว่าหาก คุณเลือกที่จะเข้าอยู่ในรายชื่อจดหมายของเรา คุณจะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับข่าวของบริษัท ข้อมูลใหม่ๆ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด
อาคาร TCC สุรวงศ์ ชั้น5, 290 - 291/1 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02 237 7715 / 063 208 0634 จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:00 น.
อีเมล: deals@imperialhotels.com

Imperial Deals ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา

Copyright © 2020 The Imperial Hotels And Resorts. All rights reserved.